Amazon.com Safety Specialist (M/F) in Dobroviz, Czech Republic

Shrnutí náplně práce: EHS koordinátor zabezpečuje, že všechny činnosti a postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi Evropské Unie a interními směrnicemi. Zodpovídá za koordinování EHS a SMS programů na pracovišti. Podporuje rozvoj a koordinaci programů školení a hodnocení bezpečnostních rizik na podporu dosažení EHS cílů.

Základní pracovní činnosti:

· Poskytuje podporu, poradenství a dozor managementu ve všech otázkách zdraví a bezpčnosti.

· Provádí / testuje bezpečné pracovní postupy a znovu-prosazuje bezpečnostní postupy, směrnice a procesy stanovené společností.

· Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci EHS programů na úrovni zaměstnanců i supervisorů za účelem zajištění jednotného a efektivního přístupu.

· Asistuje při identifikaci možných škod / újmy; hodnotí rizika, která působí v případech škody.

· Rozvíjí a implementuje plán nápravy / předejití újmy a tento plán reviduje za účelem zajištění jeho efektivity a přesnosti.

· Zabezpečuje, že pracovníci smluvní agentury práce pracují v souladu s firemními zásadami a bezpečnostními požadavky.

· Dle potřebu udržuje a aktulizuje standardní operační postupy na všechny bezpečné pracovní poustpy a zařízení a využívá jich v denodenních školeních.

· Poskytuje rady, asistuje a kontroluje liniový management, aby zajistil, že EHS je implementován a efektivně funguje.

· Podílí se na tvorbě a implementaci tréninkových plánu prostřednictvím adaptace pracovníků

· Trénink reakce/odezvy; koordinuje modulární tréninkové programy pro provozní oddělení

· Zodpovídá za koordinaci státních inspekcí (anebo inspekce konané dalšími regulačními agenturami) a za minimalizaci a nápravu případných nedostatků.

· Koordinuje týdenní a měsíční bezpečnostní kontroly, ve spolupráci s managementem.

· Udržuje všechny záznamy a dokumentaci související s povoleními a regulačními požadavky.

· Asistuje při správě „Připravenost pracoviště“ a „Nouzové plány a postupy“.

· Reviduje úrazy a incidenty v poli své působnosti; vede oblastní audity, reportuje data, řídí nápravná opatření.

· Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.

· Udržuje pracovní vztahy se státními regulačními agenturami a vede bezpečnostní výbor na pracovišti.

· Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.

· Vede „Nouzový tým“ a postupuje vždy v souladu s interními zásadami a postupy.

· Jedná v souladu se základními hodnotami společnosti (bezpečnost práce, schopnost vést, integrita, odpovědnost, vynikající výsledky).

Rozsah a zodpovědnosti: Zabezpečuje, že provozní postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi EU a interními směrnicemi. Koordinuje fungování EHS programu dle platných interních pravidel a směrnic. Podporuje EHS školení pro zaměstnance. Provádí běžnou inspekci zdraví a bezpečnosti na pracovišti. Udržuje pracovište dle zásad 5S; přebytečné nástroje a vybavení neshromažduje na pracovišti, respektuje prvky vizuálního managementu a dodržuje přednastavené rozložení nástrojů a vybavení na pracovišti, udržuje veškeré vybavení v chodu, čistotě a pořádku.

Požadavky na vzdělání a kvalifikaci: Vzděláni: Ukončené střední vzdělání, nebo ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe.

Kvalifikace: Kompetence v hodnocení rizik zdraví a bezpečnosti.

Další kvalifikace v oblasti ochrany zdraví a bezpečnosti je výhodou.

Dovednosti: · Pokročilá znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)

· Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky, skladování

· MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)

· Certifikace v „Poskytnutí první pomoci“

· Týmový hráč, který navozuje a udržuje dobré pracovní vztahy s pracovníky i dodavateli

· Flexibilní k případným změnám

· Silné komunikační dovednosti (písemně, verbálně)

· Silné organizační a interpersonální schopnosti

· Pracuje samostatně s minimální mírou dozoru/kontroly, ale je také schopný být Team Leadrem v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

Zkušenosti: Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v České republice.

Fyzické požadavky a pracovní prostředí:

Fyzické požadavky: Během plnění povinností této pracovní pozice může být na zaměstnanci příležitostně požadováno aby stál, chodil, seděl, používal ruce či prsty, dotýkal se předmetů a nástrojů; dosahoval předmětů pomocí rukou/paží; chodil po schodech; udržoval rovnováhu; shýbal se, klečel, dřepl si nebo lezl; hovořil a poslouchal. Zaměstnanec musí příležitostně zvedat a/nebo přesouvat objekty do hmotnosti nejvýše 15 kg, muži maximálně 12 087,5 kg a ženy maxiálně 7 856,8 kg během jedné směny. Specifické schopnosti vidění požadované na této pozici zahrnují vidění na blízko, vidění na dálku, barevné vidění, periferní vidění, vidění na dálku, barevné vidění, periférní vidění, hloubkové vnímání, schopnost zaostřit.

Pracovní prostředí: Pracovní povinnosti na této pozici jsou vykonávány v kancelářském prostředí i mírně průmyslovém prostředí, tudíž příležitostně za mírného až průměrného stupně hluku způsobeného kancelářským a skladnickým zařízením

AMZR Req ID: 377213

External Company Name: Amazon

External Company URL: www.amazon.com