Amazon.com Safety Specialist / Specialista BOZP (M/F) in Dobroviz, Czech Republic

Shrnutí náplně práce: BOZP koordinátor zabezpečuje, že všechny činnosti a postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi Evropské Unie a interními směrnicemi. Zodpovídá za koordinování bezpečnostních programů na pracovišti. Podporuje rozvoj a koordinaci školení , spolupracuje na hodnocení bezpečnostních rizik a podporuje dosažení cílů v oblasti bezpečnosti.

Základní pracovní činnosti:

· Poskytuje managementu podporu, poradenství a dohlíží na plnění požadavků v oblasti zdraví a bezpečnosti práce.

· Provádí / testuje bezpečné pracovní postupy a prosazuje bezpečnostní postupy, směrnice a procesy stanovené společností.

· Poskytuje denní poradenství a kontrolu v rámci BOZP programů na úrovni zaměstnanců i supervizorů za účelem zajištění jednotného a efektivního přístupu.

· Asistuje při identifikaci možných škod; hodnotí rizika, která mohou nastat v případech škody.

· Rozvíjí a implementuje procesy směřující ke zlepšení BOZP , rozvoje kultury v oblasti bezpečnosti práce, tento plán reviduje za účelem zajištění jeho efektivity a přesnosti.

· Zabezpečuje, že pracovníci smluvní agentury práce pracují v souladu s firemními zásadami a bezpečnostními požadavky.

· Dle potřeby udržuje a aktualizuje standardní operační postupy a využívá je v každodenních školeních.

· Poskytuje rady, asistuje a kontroluje liniový management, aby zajistil, že BOZP principy jsou implementovány a efektivně fungují.

· Podílí se na tvorbě a implementaci tréninkových plánu.

· Trénink reakce/odezvy; koordinuje modulární tréninkové programy pro provozní oddělení

· Zodpovídá za koordinaci státních inspekcí a za minimalizaci a nápravu případných nedostatků.

· Koordinuje týdenní a měsíční BOZP kontroly ve spolupráci s managementem.

· Udržuje všechny záznamy a dokumentaci související s povoleními a legislativními požadavky.

· Asistuje při správě dokumentů „Připravenosti pracoviště“ a „Evakuačních plánů a postupů“.

· Reviduje úrazy a incidenty v poli své působnosti; vede místní audity, reportuje data, řídí nápravná opatření.

· Spravuje dokumentaci související s odbornou přípravou a bezpečností pracovníků.

· Udržuje pracovní vztahy se státními regulačními agenturami a vede Komisi bezpečnosti na pracovišti.

· Spravuje hodnocení rizik a pravidelně provádí analýzu vzdělávacích / bezpečnostních potřeb.

· Vede „Krizový tým“ a postupuje vždy v souladu s interními zásadami a postupy.

· Jedná v souladu se základními hodnotami společnosti (bezpečnost práce, schopnost vést, integrita, odpovědnost, vynikající výsledky).

Rozsah a zodpovědnosti: Zabezpečuje, že provozní postupy jsou v souladu s českými legislativními požadavky, směrnicemi EU a interními směrnicemi. Koordinuje fungování BOZP programu dle platných interních pravidel a směrnic. Podporuje BOZP školení pro zaměstnance. Provádí běžnou inspekci bezpečnosti na pracovišti. Udržuje pracovište dle zásad 5S; přebytečné nástroje a vybavení neshromažduje na pracovišti, respektuje prvky vizuálního managementu a dodržuje přednastavené rozložení nástrojů a vybavení na pracovišti, udržuje veškeré vybavení v chodu, čistotě a pořádku.

Požadavky na vzdělání a kvalifikaci: Vzděláni: Ukončené středoškolské vzdělání, nebo ekvivalentní kombinace vzdělání a praxe.

Kvalifikace: Kompetence v oblasti prevence rizik

Další kvalifikace v oblasti BOZP je výhodou.

Dovednosti: · Pokročilá znalost češtiny a angličtiny (oba dva jazyky jsou pracovními jazyky)

· Zkušenost na podobné pozici v oblasti logistiky, skladování

· MS Office na výborné uživatelské úrovni (zejména Word, Excel, PowerPoint)

· Certifikace v „Poskytování první pomoci“

· Týmový hráč, který navozuje a udržuje dobré pracovní vztahy s pracovníky i dodavateli

· Flexibilní k případným změnám

· Silné komunikační dovednosti (písemně, verbálně)

· Silné organizační a interpersonální schopnosti

· Pracuje samostatně s minimální mírou dozoru/kontroly, ale je také schopná/ý být Team Leadrem v oblasti bezpečnosti práce na pracovišti.

Zkušenosti: Minimálně 3 roky praxe na obdobné pozici v České republice.

Fyzické požadavky a pracovní prostředí:

Fyzické požadavky: Během plnění povinností této pracovní pozice může být na zaměstnanci příležitostně požadováno aby stál, chodil, seděl, používal ruce či prsty, dotýkal se předmetů a nástrojů; dosahoval předmětů pomocí rukou/paží; chodil po schodech; udržoval rovnováhu; shýbal se, klečel, dřepl si nebo lezl; hovořil a poslouchal. Zaměstnanec musí příležitostně zvedat a/nebo přesouvat objekty do hmotnosti nejvýše 15 kg, muži maximálně 12 087,5 kg a ženy maxiálně 7 856,8 kg během jedné směny. Specifické schopnosti vidění požadované na této pozici zahrnují vidění na blízko, vidění na dálku, barevné vidění, periferní vidění, vidění na dálku, hloubkové vnímání, schopnost zaostřit.

Pracovní prostředí: Pracovní povinnosti na této pozici jsou vykonávány v kancelářském prostředí i mírně průmyslovém prostředí, tudíž příležitostně za mírného až průměrného stupně hluku způsobeného kancelářským a skladovým zařízením

AMZR Req ID: 422904

External Company Name: Amazon

External Company URL: www.amazon.com